white painted non-slip metal - seamless texture
Diamond patterned metal plate - seamless texture
Dirty non slip metal plate - seamless texture
Non slip galvanized metal plate tiling texture
___
___
___