White painted non-slip metal
Tile
white painted non-slip metal - seamless texture